JURIDISCHE INFORMATIE

Verantwoordelijk voor de redactie: Diane WEINUM
Accommodatie: OVH

2. Waarschuwing:
Het bedrijf GEB doet zijn uiterste best om exacte en nauwkeurige gegevens op zijn site te zetten. De gegevens die op deze site worden aangeboden zijn niettemin uitsluitend indicatief en niet contractueel van aard. Het bedrijf GEB kan de nauwkeurigheid of de volledigheid van de gegevens die op deze site beschikbaar worden gesteld namelijk niet garanderen.
Derhalve aanvaardt het bedrijf GEB geen enkele verantwoordelijkheid:
• ten aanzien van onnauwkeurigheden, onjuistheden of nalatigheden in het kader van beschikbare gegevens op de site;
• ten aanzien van directe en/of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolg, veroorzaakt wegens de toegang van een ieder tot de site of de onmogelijkheid hier toegang tot te verkrijgen, evenals het gebruik van de site en/of de geloofwaardigheid van informatie die direct of indirect afkomstig is van de site. Het bedrijf GEB behoudt zich het recht om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud van zijn site te wijzigen of te corrigeren. Het bedrijf GEB is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van het gebruik van de op deze site aangeboden gegevens en/of van het gebruik van een product waarnaar deze gegevens verwijzen. Het is aan de gebruiker om de juistheid en het gebruik van de verstrekte gegevens te controleren.

3. Intellectueel eigendom:
3.1. Auteursrechten:
Tenzij anders vermeld zijn alle gegevens op deze internetserver en in de documenten van de site, evenals alle voor de site ontwikkelde onderdelen eigendom van het bedrijf GEB en worden beschermd door de intellectuele-eigendomsrechten.
De reproductie en het gebruik van op deze site gepubliceerde documenten en gegevens is uitsluitend toegestaan voor strikt persoonlijk- en privégebruik en onder voorbehoud van bronvermelding. Het reproduceren, gebruiken of verspreiden van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en wordt strafrechtelijk bestraft.
Er mogen uitsluitend kopieën van de documenten en gegevens op deze site worden ter informatie worden gebruikt en uitsluitend voor strikt privégebruik.
Er wordt geen licentie of ander recht verleend dan het raadplegen van de site aan de bezoeker van de site toegekend ten aanzien van intellectuele-eigendomsrechten. Het reproduceren en gebruiken van kopieën buiten strikt privégebruik is uitdrukkelijk verboden.
Het gebruik van de sitestructuur en de software-onderdelen die ment name de hele of een deel van de databanken van de genoemde site aanwenden is slechts toegestaan voor een strikt persoonlijk- of privégebruik, waarbij ieder professioneel en/of commercieel gebruik wordt uitgesloten.

3.2. Onderscheidende tekens:
Tenzij anders vermeld zijn de handelsnamen, logo’s, producten en merken vermeld op deze site (producten met ® en ™) eigendom van het bedrijf GEB. Deze tekens kunnen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf GEB.

3.3. Databanken:
Overeenkomstig de bepalingen in de Franse wet nr. 98-536 van 1 juli 1998, houdende omzetting in het Franse wetboek van intellectueel eigendom van Richtlijn 96/9/EG d.d. 11 maart 1996, betreffende de rechtsbescherming van databanken, is het bedrijf GEB producent en eigenaar van alle of een gedeelte van de databanken waaruit de onderhavige site bestaat.
Door zicht toegang te verschaffen tot de onderhavige site:
• erkent de gebruiker dat de gegevens die zich daarop bevinden wettelijk beschermd zijn overeenkomstig de bepalingen van de voornoemde wet van 1 juli 1998,
• is het de gebruiker verboden om, ongeacht op welke wijze en in welke vorm, direct of indirect, door middel van permanente of tijdelijke overbrenging, ongeacht op welke drager, met inbegrip van de hyperlink(s), van het geheel of van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van databanken die voorkomen op de site van het bedrijf GEB op te vragen, te hergebruiken, op te slaan, reproduceren, weer te geven of te bewaren, evenals het herhaald en systematisch opvragen van in kwalitatief of kwantitatief opzicht niet substantiële delen wanneer deze handelingen duidelijk in strijd zijn met normale gebruiksomstandigheden.

4. Hyperlinks:
Het bedrijf GEB wijst formeel elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud van de websites waarnaar zij links aanbiedt. Deze links worden als dienst aan de gebruikers van de site van het bedrijf GEB aangeboden. De beslissing om links te gebruiken wordt uitsluitend door de gebruikers van de site van het bedrijf GEB genomen.
Hyperlinken en/of deeplinken of ‘framen’ naar de site van het bedrijf GEB is strikt verboden en derhalve kan geen enkel onderdeel op een pagina van de site van het bedrijf GEB geheel of gedeeltelijk worden verspreid, overgebracht of opgenomen op een andere site, noch dienen voor het voortbrengen van afgeleide producten, behoudens uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf GEB. Hyperlinken en/of deeplinken of ‘framen’ dient vooraf te worden gegaan door de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van het bedrijf GEB.

5. Uw recht op privacy:
Het bedrijf GEB vindt uw recht op privacy belangrijk en verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken de gegevens die u aan ons vertrekt om aan uw verzoeken te kunnen voldoen en om u op de hoogte te houden van informatie waar u interesse voor kunt hebben.

5.1. Welke gegevens verzamelen wij en hoe gebruiken wij deze?
U kunt de gegevens die u aan het bedrijf GEB verstrekt altijd beheren. Wij verzamelen twee soorten gegevens over onze bezoekers:
• persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.) die u ons op vrijwillige basis heeft verstrekt, en
• statistische en algemene gegevens (zoals het aantal bezoekers op onze sites, welke pagina’s bezocht worden, enz.).
Onze site blijft desalniettemin toegankelijk zonder dat de gebruiker verplicht wordt zijn/haar identiteit of persoonlijke gegevens te vertrekken.
Het verzamelen, bewaren en gebruiken van persoonsgegevens die u ons op vrijwillige basis heeft verstrekt zijn nuttig voor ons om contact met u op te nemen, inclusief via e-mail, en/of voor het beantwoorden van uw opmerkingen of verzoeken, en/of het behandelen van verzoeken die u via onze site heeft ingediend.
Bovendien is het doel van de verzameling van algemene gegevens u te voorzien van de meest nuttige en gerichte producten en diensten die aansluiten bij uw behoeften en vragen.

5.2. Verstrekken wij gegevens aan derden?
Het bedrijf GEB verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet uit te wisselen, te verkopen of over te dragen aan andere bedrijven dan die aan de groep toebehoren, tenzij dit wettelijk vereist is. U persoonsgegevens worden op algemene wijze bewaard in de databanken van de marketingafdeling van het bedrijf GEB, gelegen in Frankrijk.

5.3. Wat zijn cookies?
“Cookies” zijn bestanden die door een websitemaster worden verstuurd naar de harde schijf van de internetgebruiker en waarmee de webmaster de internetgebruiker kan identificeren en onthouden wanneer deze verbinding maakt met de website.
Het bedrijf GEB kan de ‘cookies’ gebruiken voor het verzamelen van gegevens wanneer u onze site bezoekt. Dat stelt ons in staat te weten te komen in welke delen van onze site u interesse heeft. Het bedrijf GEB kan op deze manier beter in kaart brengen waar u belangstelling voor heeft en u laten profiteren van gegevens die aangepast zijn op uw behoeftes. Door deze ‘cookies’ hoeft u ook niet iedere keer gegevens te verstrekken die u ons reeds heeft verstrekt, voor zover deze bewaard zijn tijdens een bezoek aan onze site op een voorafgaande datum.
De meeste browsers accepteren de cookies automatisch, maar kunnen zo ingesteld worden dat ze deze niet accepteren of een waarschuwing weergeven wanneer er sprake is van cookies.

5.4. Hoe kunt u uw gegevens op de site wijzigen?
Deze waarschuwing heeft als doel uw privacy te waarborgen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk uw wensen en opmerkingen aan ons door te geven. De onderhavige site is op 20 januari 2006 aangemeld bij de Franse privacytoezichthouder CNIL onder nummer 1141750.
Overeenkomstig artikel 39 en verder van de Franse wet 78-17 Informatica en Vrijheid van 6 januari 1978, kunt u op ieder moment de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens controleren, corrigeren, updaten of verzoeken deze te verwijderen door een bericht te sturen naar GEB@GEB.fr ter attentie van de dienst Marketing.
Het bedrijf GEB doet zijn uiterste best om tegemoet te komen aan uw verwachtingen.

Foto’s: GEB SAS, iStock Getty Images, Adobe Stock. 

ajax-loader